กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 


นางอัญชลี หม่องพะสั่น

 
นายไกรสร วงค์วิวัฒน์


นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์

นายยศศักดิ์ นุชหรั่ง

นายนพธีร์ จิตหาญ


นายธีรดลย์ สามัคคี

 


นางสาวกุสุมา ดงสงคราม


นายโมช พงษ์ปรีชา

 

 

ครูอัตราจ้าง


ว่าที่ ร.ต.หญิง วรางคณา มณีจักร
ครูอัตราจ้าง

 


นายวรุณพลเดช
ครูอัตราจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม