โครงการประกวดแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง "ชีววิถีเพื่อชีวิตที่พอเพียง"

          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และ รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง "ชีววิถีเพื่อชีวิตที่พอเพียง"โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2561 วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ จังหวัดลำปาง