กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม การแสดง ดนตรีนาฎศิลป์ พื้นบ้าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

 

          ศูนย์วัฒนธรรมและงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม การแสดง ดนตรีนาฎศิลป์ พื้นบ้าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในล้านนามีหน่วยงานองค์กร สถานบันการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เห็นถึงวัฒนธรรมในและละท้องถิ่นยังมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามวิถีชีวิต ขอองกลุ่มชาติพันธุ์ ถูกถ่ายทอดอออกมาเป้นบทเพลง และนาฏยที่มีความอ่ออนช้อยและงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ 4 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม