โครงการ SCG EDUCATION CLINIC

นายสุจินต์ สีห์พิริโยดม ผู้จัดการแผนกผลิตลำพูน บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด กล่าวเปิดงาน โครงการ SCG EDUCATION CLINIC ตอน : Concrete Roof Lampoon สอนน้องให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Circular Economy โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียน และเพื่อช่วยกันช่วยสร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ให้แก่นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่โรงงาน โดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การ

ลดการใช้พลาสติก การเรียนรู้ในแนวทาง Circular Economy เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในโอกาสนี้ได้มอบถังขยะ จำนวน 30 ใบ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกีฬาสี ประจำปี 2562 จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายศรีวัย โญกาศ และ นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผูอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม