กิจกรรม International English Week

คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม International English Week ครั้งที่ 1 จัดขึ้นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ อาทิเช่น การแข่งขัน Spelling Bee, Hand Writing, Dictionary Usage, และ Error Identification รวมทั้งมีการจัดแสดง นิทรรศการ และวัฒนธรรมของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติเจ้าของภาษา เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเหมพินทุ์ไพจิตร

คลิกดูภาพกิจกรรม