อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่วเปิดการอบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหานักเรียนออกกลางคันของโรงเรียน ช่วยส่งเสริมป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้านและให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม