อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การจัดตกแต่งประดับผ้าและดอกไม้ในสถานที่และพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับครู บุคลลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและนโยบายต้นสังกัด โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีวโรภาส นิภาธโร เจ้าอาวาสวัดหนองเส้ง เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม