อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย

งานโภชนาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน และการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการให้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างเหมาะสม ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ประกอบการในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเลือกซื้ออาหารแล

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้ายโภชนาการในโรงเรียน โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และนางกัลยา ไชยรังสี หัวหน้างานโภชนาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้จากทีมงานวิทยากรจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม