งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัด

สุโขทัย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ทางวิชาการ และทางเทคโนโลยี ที่นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่อยอดความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นต่อไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3,194 คน โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 26 โรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีนายสุพล ประสานศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม