การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงเรียน

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงะรียน : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคะญตามหลักสูตร เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้

เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 170 คน โดยมี อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก เป้นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม