การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการก่อนปิดภาคเรียน

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดเรียน" เพื่อสรุปการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะการคิดให้กับผู้เรียนและเพื่อหาแนวทางเพื่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน และเพื่อการทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้

เข้ากับบริบท สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับ 13 ตัวชี้วัด เพื่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 165 คน เข้าอบรมในครั้งนี่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม