พิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ จากวัตถุประสงค์การเข้าค่าย เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้ได้ระดับสากล ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนัครินทร์ ผลการจัดค่าย พบว่า นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติตน สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนวิทยากรทุกท่านได้เสียสละเวลาและทุ่มเทในการให้ความรู้แก่นักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คลิกดูภาพกิจกรรม