การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรีวัย โญกาศ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง

กับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมที่หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม