การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมที่หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม