ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ร่วมเดินขบวนทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูนและจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและจัดระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก 3Rs ประชารัฐ ณ วัดจามเทวี

คลิกดูภาพกิจกรรม