กิจกรรมพี่สอนน้อง

ในวันที่ 9 มกราคม 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ”พี่สอนน้อง” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองง่า โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อขยายประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนและสร้างจิตสำนึกความเป็นผู้ให้ เพื่อมอบความรู้และโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน และกิจกรรมนันทนาการจากรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6

คลิกดูภาพกิจกรรม