รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน

วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้มส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และผู้ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ และห้องเจ้าหลวง 

คลิกดูภาพกิจกรรม