รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 

ประจำปีการศึกษา 2563