คนเก่งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนายอัฑฒ์ ชัยเขิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบรรเลงดนตรีจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 และวันสถาปนาขงจื่อทั่วโลกประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ได้รับเงินรางวัล1500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านภาษาจีน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2565 ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขันดังนี้
นางสาวอภัสรา ดวงดึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลการแข่งขันพูดฉับพลัน ระดับ ม.ปลาย
นายปุญญพัฒน์ ปินตาดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เล่าเรื่องเมืองหละปูน ระดับ ม.ปลาย
นายประภวิษณุ์ เจียระสุพัตรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล การแข่งขันคนเก่ง ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย
ด.ญ.ปานกวิน ธรรมหมื่นยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.จิรภิญญา มูลรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล การแข่งขันแต่งกายชุดจีนสวยงาม ระดับ ม.ต้น และรับรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้รับเหรียญที่ระลึกปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022
รางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง เงินรางวัล 5, 000 บาท การแข่งขันจัดบูธนิทรรศการไทย-จีน ได้แก่ น.ส.ภิญญุพัชญ์ สิริไพโรจน์ น.ส.ชญารัตน์ กิติโกศล น.ส.นริศรา เลิศอนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 น.ส.นัทธ์หทัย ลีศิรเศรษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 น.ส.จิรัชญา มาตุทาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
น.ส.พิศตะวัน ขัดมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแต่งกายชุดสวยงาม ระดับ ม.ปลาย
ด.ญ.กมลวรรณ สร้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคนเก่ง ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น
น.ส.โชติมา กาวิจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับ ม.ปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงจีนพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.อารยา วุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/14 น.ส.สุวิมล หัวเวียง น.ส.เมธาวี ยอดวงค์ น.ส.ประภาดา แสงศักดิ์ นางสาวลลิตวดี ก่ำแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นายอัฑฒ์ ชัยเขิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ด.ญ. กรณิชารีย์ ศรีเทศแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดหน้างิ้ว ระดับ ม.ต้น
น.ส. นภัสสร วิไลรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดหน้างิ้ว ระดับ ม.ปลาย
ด.ญ. ปัณณพร อุ่นละม้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.ญาตา ล้อมบุญญารักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน ระดับ ม.ปลาย
รางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาจีน (รูปแบบออนไลน์) ของศูนย์ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังรายการต่อไปนี้
นางสาวพรมพร วังศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
นางสาวกรรณิการ์ ปาระมีโชค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
นางสาวประภาดา แสงศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงจีน
ด.ญ. อารยา วุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงจีน
นายปุญญพัฒน์ ปินตาดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายฤดูใบไม้ร่วงออนไลน์สำหรับเยาวชนต่างชาติ สะพานสู่ภาษาจีน "วัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย-ร่วมกิจกรรมสุนทรียศาสตร์" 2021 汉语桥“ 多彩华夏,美美与共”海外青少年线上秋令宫 ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ AFS Thailand ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เมื่อวันที่ 20-29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาจีน "汉语语言技能大赛" ภายใต้โครงการ "สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 11 - สานศิลป์ สานศาสตร์ สารการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น" จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การแนะนำอาหารถิ่น เป็นภาษาจีน ได้รับเกียรติบัตรและ เงินรางวัล 4000 บาท ได้แก่ นายทีปต์ฐกัณ ผาเจริญ นายประภวิษณุ์ เจียระสุพัตรา นางสาวคศิตา วงค์น้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 การผลิตสื่อการสอนภาษาจีน ได้รับเกียรติบัตรและ เงินรางวัล 3000 บาท ได้แก่ นางสาวสุวิมล หัวเวียง นางสาวอภัสรา ดวงดึง นางสาวลลิตวดี ก่ำแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม