อบรมโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรโครงงานคุณธรรม (นักเรียน)ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 180 คน

เพื่อให้นักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ได้เข้าใจในเรื่องกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และส่งเสริมนักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และขยายผลสู่ห้องเรียนของตนเอง โดยมีพระอาจารย์ชญานันท์ กิตติปัญโญ และอาจารย์จิรทัศน์ เนธิบุตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ 

คลิกดูภาพกิจกรรม