ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
(ที่มีรูปนักเรียน)
ใช้ในการเข้าสอบ