Up

เอกสารงานนโยบายและแผนงาน

(จค.บง.-07.1) 1.แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการ-ปีงบ-2564
(จค.บง.07.1) 2.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ-2564
(จค.บง.-07.1) 3.แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย-ปีงบประมาณ-2564
จค.บง.07.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
จค.บง.07.5 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
จค.บง.07.7 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง
1.คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2564
2.ภาคผนวกคู่มือฯ-ขั้นตอน-เงื่อนไข-ข้อตกลงในการเขียนโครงการ-ปีงบ-2564
3.ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2564
4.ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2563
 
 
Powered by Phoca Download