Up

เอกสารงานนโยบายและแผนงาน

1คำแนะนำในการเขียนโครงการ
4.-จค.อก.07.5-บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
7ทิศทางการพัฒนากลยุทธ์โครงการตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษ
11แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ฯ
12ข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและการไปราชการ
รายการวัสดุสินค้าราคากลางให้แผนปี2562
แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการ
จค.บง.07.7-แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย-จค.บง.-07.1
กลยุทธ์โรงเรียน 2561
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-โครงการปกติ
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-โครงการห้องเรียนพิเศษ
ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอจ้างทำอาหาร-อาหารว่าง
จค.บง.07.1-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-24-มิ.ย.-62
จค.บง.07.2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-5-ก.ค.-62
 
 
Powered by Phoca Download