Up

เอกสารงานพัสดุและทัรพย์สินโรงเรียน

ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ใบตรวจรับการจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบยืม
ใบส่งมอบงาน
ใบสนับสนุนครุภัณฑ์
ใบสั่งจ้างนิติบุคคล
ใบสั่งจ้างบุคคลธรรมดา
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อนิติบุคคล
ใบสั่งซื้อบุคคลธรรมดา
ใบสำคัญจ่าย
ใบสำคัญรับเงิน
จค.บง.07.7-แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-ใช้ชั่วคราว
แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ของโรงเรียนจักรคำคณาทร-จังหวัดลำพูน
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
 
Powered by Phoca Download