ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งประกาศผลการเรียน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ทางโรงเรียนจึงแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบคะแนนของตนเอง หากตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน เพื่อดำเนินการซ่อมเสริม และปรับปรุงผลการเรียนต่อไป
การใช้งานระบบ
✨หมายเลขประจำตัว : ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
✨รหัสผ่าน : วว/ดด/ปปปป เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2531)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม