ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/attachments/article/189/olympic611-1.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปี การศึกษา2561

คลิกดูที่นี่

กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชากำร ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2561

 คลิกดูที่นี่

แนวปฎิบัติตัวของนักเรียนเข้าค่ายค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูที่นี่ 

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อนำผล
การประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษาจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด


คลิกตอบแบบสอบถาม