ตารางข้อมูลตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 ข้อที่ ข้อมูล                            URL                           หมายเหตุ
 ข้อมูลพื้นฐาน   
 O1  โครงสร้างหน่วยงาน  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-29-14/2018-06-26-02-34-48  
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-33-35/2018-06-07-15-30-32

คณผู้บริหารโรงเรียน
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-33-35/2018-06-27-03-29-19

 
 O3  อำนาจหน้าที่  http://www.chakkham.ac.th//topnews/phocadownload/oit65/03.pdf  
 O4  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 http://www.chakkham.ac.th//topnews/phocadownload/oit65/04.pdf

 
 O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-29-14/2018-07-17-02-46-22 
แผนที่โรงเรียน
https://goo.gl/maps/6QiHvkaTVZMsZmr27

 
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-09-12-47-45/531-2020-07-24-07-13-22  
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-09-12-47-45  
 O8  Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)  https://forms.gle/3qNqJHr8PLymBZDL7  
 O9  Social Network  https://www.facebook.com/ckkinformation  
 การบริหารงาน   
 O10  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2565
 
 O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน  
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 65
 
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/13  
 O14  มาตรฐานการให้บริการ  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/14.pdf  
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/15  
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/16.pdf  
 O17  E-Service

 http://pnb.mreschool.net/mainEschool/

https://www.chakkham.info/site/signin/

 
 การบริหารเงินงบประมาณ   
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/18.pdf
 
 O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/19.pdf  
 O20   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/20.pdf
 
 O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  https://sites.google.com/chakkham.ac.th/patsadu  
 O22   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  https://sites.google.com/chakkham.ac.th/patsadu  
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน  https://sites.google.com/chakkham.ac.th/patsadu  
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  https://sites.google.com/chakkham.ac.th/patsadu  
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/25.pdf  
O26  การดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/26
 
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/27  
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ประจำปี

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/28

 
 การส่งเสริมการโปร่งใส   
 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/29.pdf  
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  https://forms.gle/3qNqJHr8PLymBZDL7  
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/31.pdf  
 O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  https://forms.gle/3qNqJHr8PLymBZDL7  
 O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/33.pdf
 
การป้องกันการทุจริต
 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/34  
 O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/35.pdf

 
 O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/36  
 O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/37.pdf  
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/38.pdf

 
 O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/39  
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/40.pdf  
 O41  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/41.pdf  
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   
 O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/42

 
 O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  http://www.chakkham.ac.th/topnews/phocadownload/oit65/43