เลือกครูผู้รับไฟล์งาน


ส่งงานกลุ่มสาระ (ส่วนกลาง)
ส่งข่าวจากประชาสัมพันธ์
ครูสายฝน    ส่องศรี
ครูนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
ครูพรรษา    ชายน้อย
ครูส่งงานอบรม   ห้องเรียนพิเศษ
ครูปรีดา   ยะธิมา
ครูชลภิรัตน์   แก้วมูล
ครูณัชชา   เตจะโสด
ครูครูสุริยา   นิ่มตระกูล
ครูนางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร์
ครูวิทยา   วรรณมะกอก
ครูครูรัตนา   ซุกซอน
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ   และเทคโนโลยี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ
ครูงาน   แนะแนว
ครูครูประกายคำ   พรมณะ
ครูกลุ่มสาระ   การงานอาชีพ
ครูครูมณีรักษ์    เอ็นเมืองเหล็ก
ครูครูสภารัตน์   วังพฤกษ์
ครูครูสุพัฒพงศ์   พรหมสวรรค์
ครูณัฐวุฒิ    กันธิยะเทพ
ครูทิวาพร   วัฒนานุกร
ครูบรรยง   ทิพยอด