รายวิชา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ1

 

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 รหัสวิชา ง21102

หน่วยการเรียน 0.5 นก. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยสะดวก การแก้ปัญหา การสร้างงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ในการทำงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของสังคม และบุคคลทั่วไป ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ และมีประโยชน์ต่อสังคม

 

ตัวชี้วัด

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 รหัสวิชา ง21102

หน่วยการเรียน 0.5 นก. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

.....................................................................................................................................

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ง 3.1ม.1/2 อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 รหัสวิชา ง21102

หน่วยการเรียน 0.5 นก. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

......................................................................................................................................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

ความรู้

สมรรถนะ

คุณลักษณะ

ง 3.1ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1.ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

ง 3.1ม.1/2 อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ความสามารถในการสื่อสาร

2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

 

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 รหัสวิชา ง21102

หน่วยการเรียน 0.5 นก. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

รู้ลึกภูมิหลัง

1.1 พัฒนาการและประเภทของคอมพิวเตอร์

- ยุคประวัติศาสตร์

- ยุคหลอดสุญญากาศ

- ยุคทรานซิสเตอร์

- ยุควงจรรวม(IC)

- ยุควีแอลเอสไอ(VLSI)

- ยุคเครือข่าย

1.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- หน่วยรับเข้า(Input)

- หน่วยประมวลผล(Process)

- หน่วยความจำ(Memory)

- หน่วยส่งออก(Output)

1.3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.4 การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

5

20

2

ขุมพลังเทคโนโลยี

2.1 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

2.2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

2

20

3

ชี้ช่องมองไกล

3.1 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

15

4

เข้าใจเทคโนโลยี

4.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ(+,-)

- คุณภาพชีวิต

- สังคมวัฒนธรรม

- การศึกษา

- การแพทย์

- การสื่อสาร

2

15

5

นำสิ่งดีมาปรับใช้

5.1 การใช้งานโปรแกรม scratch

10

30

รวม

20

100

ตารางวิเคราะห์รายวิชาและแผนการประเมินผล

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง21102

ครูผู้สอน นายปรีดา ยะธิมา

หน่วยที่

ตัวชี้วัด

ง 3.1

น้ำหนักคะแนน

รวม

(100)

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

ระหว่างเรียน

กลางภาค

ปลายภาค

K

P

A

1

ม.1/1

15

5

 

10

10

 

20

ตรวจชิ้นงาน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

2

ม.1/1

15

5

 

10

10

 

20

ตรวจชิ้นงาน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

3

ม.1/2

10

5

 

5

5

5

15

ตรวจชิ้นงาน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

4

ม.1/2

10

 

5

5

5

5

15

ตรวจชิ้นงาน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

5

ม.1/1-2

20

 

10

10

10

10

30

ตรวจชิ้นงาน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

รวม

70

15

15

100

 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 รหัสวิชา ง21102

หน่วยการเรียน 0.5 นก. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตัวชี้วัด

ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ

น้ำหนักคะแนน

ระยะเวลาให้ปฏิบัติ

กำหนดวันส่งงาน

1

ใบงาน แบบฝึกหัด ทดสอบ

40

ภายในคาบ

 

2

ใบงาน แบบฝึกหัด ทดสอบ

30

ภายในคาบ

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer