Get Adobe Flash player


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูวิทยา

           
          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  มีเนื้อหาวิชาที่สอนในชั่วโมงเรียน สอนโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ใดที่สามารถแบ่งปันได้ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้ใดที่ได้นำมาประกอบใช้ในเว็บไซต์นี้ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
         
            เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”

            "ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เราจะทำอย่างจริงจังคิดถึงมัน  ฝันถึงมัน  และเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งนั้น อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีสิ่งใดในโลก ที่จะกีดขวางมิให้ท่านประสบความสำเร็จในกิจการนั้น ๆ ได้"

 

หลักสูตรรายวิชา

 รายวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ2                                                                        รหัสวิชา ง21104

หน่วยการเรียน     0.5  นก.                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                                                                   ปีการศึกษา   2555

 

                                                                               คำอธิบายรายวิชา 

                       ศึกษาความสำคัญ  ความหมายของข้อมูล  สารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล การประมวลผล  หลักการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  การจัดการสารสนเทศ   การจัดระดับสารสนเทศ  และนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ 

                ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ

                 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ   ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีจิตสำนึก   มีความรับผิดชอบ  และมีประโยชน์ต่อสังคม

                   

ตัวชี้วัด

รายวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ2                                                                               รหัสวิชา ง21104

หน่วยการเรียน     0.5  นก.                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                                                              ปีการศึกษา   2555

.....................................................................................................................................

 

รหัสตัวชี้วัด

               ง 3.1ม.1/3  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข่วยสอน

คำอธิบายรายวิชา

 รหัสวิชา ง30203 วิชาการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                                                      เวลา 2 ชั่วโมง                        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                    ศึกษาความหมาย หลักการ บทบาทและประโยชน์ขอสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเสริมต่าง ๆ   ตกแต่งภาพ  สร้างข้อความเคลื่อนไหว และประยุกต์ใช้งานภาพและข้อความที่สร้างขึ้นในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ออกแบบและสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการปฏิบัติการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เห็นคุณค่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน
(100)

 

การปฐมนิเทศ

2

 

1

การแต่งภาพแบบมืออาชีพ

6

20

2

การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

4

10

3

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2

15

4

โปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

10

5

การสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

18

45

 

การนำเสนอผลงาน

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ผลการเรียนรู้

1

สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

2

สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3

มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการ ทฤษฎี บทบาทและประโยชน์ขอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

5

สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3        การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3       
   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 7                ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 11
      คลิกดูรายละเอียดที่นี่                                   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

กระดานข่าว

Replies Topic
History:   4h   8h   12h   24h
Powered by Discussions