Get Adobe Flash player

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข่วยสอน

คำอธิบายรายวิชา

 รหัสวิชา ง30203 วิชาการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                                                      เวลา 2 ชั่วโมง                        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                    ศึกษาความหมาย หลักการ บทบาทและประโยชน์ขอสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเสริมต่าง ๆ   ตกแต่งภาพ  สร้างข้อความเคลื่อนไหว และประยุกต์ใช้งานภาพและข้อความที่สร้างขึ้นในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ออกแบบและสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการปฏิบัติการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เห็นคุณค่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน
(100)

 

การปฐมนิเทศ

2

 

1

การแต่งภาพแบบมืออาชีพ

6

20

2

การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

4

10

3

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2

15

4

โปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

10

5

การสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

18

45

 

การนำเสนอผลงาน

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ผลการเรียนรู้

1

สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

2

สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3

มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการ ทฤษฎี บทบาทและประโยชน์ขอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้

5

สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง