Get Adobe Flash player

สะท้อนคิดจากเยี่ยมชม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Information Technology Service Center (ITSC)

 

               จากการเยี่ยมชมศึกษาดูงานสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจัดห้องในการเยี่ยมชมเทคโนโลยีไว้ 4 ห้อง ซึ่งห้องที่เข้าเยี่ยมชมเป็นห้องแรกคือห้อง ITSC New Media Studio เป็นห้องอัดสตูดิโอที่ทันสมัย ซึ่งภายในห้องมี 2 ระบบคือระบบอนาล็อกแบบรุ่นเก่าภาพไม่ชัดและระบบที่จัดซื้อมาใหม่คือระบบดิจิตอลภาพคมชัดซึ่งมีราคาสูง และข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทดลองนั่งเหมือนกับเป็นผู้ประกาศข่าวรู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นห้องที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

              ห้องที่สองคือห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้(LIC) เป็นห้องที่ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่สังคมการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการเรียนลักษณะโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เป็นนวัตกรรมที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเรียนในห้องมากที่สุด เป็นแนวทางที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

              ห้องที่สามคือ ITSC Memo Box เป็นห้องแห่งความทรงจำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตและรวบรวมนำเสนออุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ ที่มีความสำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนจัดนิทรรศการให้ความรู้การให้บริการด้านไอที แนวโน้มการใช้ไอที นิทรรศการพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลในการใช้เทคโนโลยี ประวัติบุคคลสำคัญทางด้านไอทีของโลก เป็นห้องที่มีความทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถมาเยี่ยมได้เป็นอย่างดี

            ห้องที่สี่คือห้อง Tablet และสื่อe-book ได้เห็นพัฒนาการของสื่อจากอดีตที่เน้นแบบเรียบง่ายจนถึงปัจจุบันที่สื่อมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน การใช้ tablet ในด้านการศึกษา ครูคือผู้บริหารจัดการการใช้งาน และการจัดการชั้นเรียน หากมีแต่เครื่องtablet แจกนักเรียน แล้วปล่อยให้เด็กใช้โดยอิสระ ขาดการบริหารจัดการ การตั้งเป้าหมายในการใช้เพื่อการศึกษา ก็ย่อยจะทำให้การใช้นั้นไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มทุน แต่หากเราใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้แทนหนังสือ การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ดังที่กล่าวมา ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
          จากการเยี่ยมชมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ห้อง ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และเกิดแนวคิดใหม่ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป