หลักสูตรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะจะเป็นตัวคอยกำหนดหรือกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหวังที่วางไว้ ทำให้เข้าใจถึงความหมายของหลักสูตร(Curriculum) สมัยก่อนประเทศไทยใช้คำว่า “Syllabus” ซึ่งคำว่า “หลักสูตร” เป็นคำศัพท์ที่นักการศึกษาคุ้นเคยและมีผู้ให้คำนิยามไว้มากมายแตกต่างกันไป สามารถจำแนกออกเป็น แปดนิยามดังนี้ นิยามแรกคือรายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใช้สอน นิยามที่สองคือมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้เด็ก นิยามที่สามคือกิจกรรมการเรียนการสอน นิยามที่สี่คือสิ่งที่สังคมคาดหมายหรือมุ่งหวังจะให้เด็กได้รับ นิยามที่ห้าคือสื่อกลางหรือวิถีทางที่จะนำเด็กไปสู่จุดหมายปลายทาง นิยามที่หกคือข้อผูกผันระหว่างนักเรียนกับครูและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน นิยามที่เจ็ดคือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครูและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน นิยามที่แปดคือหลักสูตรในความหมายอื่น เช่น หลักสูตรนอกห้องเรียน หลักสูตรอำพราง จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีความสำคัญต่อการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องนำทางให้เด็กไปสู่จุดหมาย หลักสูตรไม่ใช่เป็นแต่เพียงแนวทางการเรียนเท่านั้น อาจจะรวมไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา การเรียนการสอนควรจัดให้สนองความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการพัฒนาการตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร

                หลักสูตรส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร ซึ่งถ้าเรามองในการศึกษาที่เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้และเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี ช่วยให้คนมีการพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น สังคม ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ทำให้มองย้อนกลับมาถึงการจัดการศึกษา และหลักสูตรที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางและเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในแต่ละระดับการศึกษา บูรณาการทั้งเนื้อหา วิธีการและแนวคิดการวัดผลประเมินผล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ทำให้ดึงดูดคนเก่ง คนดีและมีใจรักมาเป็นครูได้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้                                 

                การที่จะทราบว่าการศึกษาในประเทศนั้นๆ จะดีหรือไม่ดี สามารถดูได้จากหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรจะคอยกำหนดทิศทางให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรจึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา และเป็นตัวชี้วัดถึงความเจริญของประเทศชาติ ถ้าประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ประชากรในประเทศนั้นมีความรู้และสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญได้ ในฐานะที่เราเป็นคนใช้หลักสูตร ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรที่วางไว้