Get Adobe Flash player

ประเทศบรูไน

 

  ภาษาบรูไน (Melayu Brunei) หรือภาษามาเลย์สำเนียงบรูไน หรือภาษาโอรัง บูกิต มีผู้พูดทั้งหมด 266,000 คน.[1] พบในบรูไน 215,000 คน (พ.ศ. 2527) ในบริเวณเมืองหลวงและตามแนวชายฝั่ง พบใน ประเทศมาเลเซีย 51,000 คน (พ.ศ. 2543) ในบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือ บาลาอิตบนและบริเวณแม่น้ำตูเตาของรัฐซาราวัก และในรัฐซาบาห์ จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุ่มภาษามาลาโย-โพลีเนเซีย สาขามาลาโย-ซุมบาวัน สาขาย่อยมาเลย์อิก เป็นภาษาประจำชาติและภาษามาตรฐานของบรูไน ซึ่งแตกต่างไปจากภาษามาเลย์มาตรฐานของประเทศมาเลเซีย ใช้มากในบันดาร์เสรีเบกาวันและบริเวณใกล้เคียง และจะพูดภาษามาเลย์มาตรฐานได้ด้วย

 

  คำทักทายในภาษาบรูไน

สวัสดี   พูดว่าว่า   ซาลามัด ดาตัง 

ขอบคุณ   พูดว่า   เตริมา กะชิ 

เชิญ   พูดว่า   เม็นเจ็มพุด (menjemput)

ไม่เป็นไร   พูดว่า   ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

ลาก่อน   พูดว่า   เซลามัต ติงกัล

Click to download in FLV format (421.68kB)