อบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือป่องกันอละบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน

  • พิมพ์


อบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือป่องกันอละบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 1