มุ่งเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทุกๆ ด้าน

ในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข

สร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน

ก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศและสากล

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 08:15 น.)