โครงสร้างการเขียนโปรแกรม
             

  

         
      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกภาษา จะต้องมีโครงสร้างควบคุมหลัก 3 แบบดังนี้

      1. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential Structure) หมายถึง โครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
      2. โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection Structure) หมายถึง โครงสร้างที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอน ต้องมีการตัดสินใจ
      3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure) หมายถึง โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง

โครงสร้างแบบลำดับ
โครงสร้างแบบมีทางเลือก
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
โครงสร้างแบบทำซ้ำ