หน่วยที่ 2        
   เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ


กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อมูลและสารสนเทศ
คุณสมบัติของข้อมูล
ชนิดและลักษณของข้อมูล
กระบวนการจัดการข้อมูล
   และสารสนเทศ

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ 1
 
โดย .... ทีมงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโนโลยี (คอมพิวเตอร์)