1. โครงการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

               ชมรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 " ณ อาคาร 60 ปี แม่โจ้ อาคารจุฬาภรณ์ ในระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2554 จึงขอเรียนเชิญนักเรียนจักรคำฯ ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมปฏิบัติการประเมินผลงาน/โครงการ
และการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...