Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้157
เมื่อวานนี้152
สัปดาห์นี้309
เดือนนี้3164
ทั้งหมด547312

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับลูกเสือ ม.1

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.1

        

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.1

        ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ         นางดาริกา  สุขโชติ

        กองลูกเสือ  กอง  1        

 1. นางดาริกา                     สุขโชติ                          ผู้กำกับกองที่ 1  
 2. นายสันติ                       จีราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 1        
 3. นางสาวพิมพร                ด่านไพบูลย์                    รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นางสาวดลหทัย              อินทร์จันทร์                    รองผู้กำกับกองที่ 1
 5. นายอานนท์                    ไชยฮั่ง                           รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองลูกเสือ  กอง  2       

 1. นายชูศักดิ์                     อุดอิ่นแก้ว                      ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางสาวปาริฉัตร             สุใจยา                           รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางศรีไว                       ปาลี                              รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นางศิริลักษณ์                วีระโพธิ์                         รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นางสาวชลธิญา              มาลาธง                                    รองผู้กำกับกองที่ 2

                        กองลูกเสือ  กอง  3       

 1. นายอนุชิต                      จอมคำ                          ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางสาวรมิดา                 ธนาเดชหิรัญ                  รองผู้กำกับกองที่ 3        
 3. นางสาวมณีรักษ์             เอ็นเมืองเหล็ก                รองผู้กำกับกองที่ 3        
 4. นายศิวรินทร์                  แสงผึ้ง                          รองผู้กำกับกองที่ 3        

        กองลูกเสือ  กอง  4        

 1. นางสาวอัจฉรา               ธีรวิทยานุกุล                  ผู้กำกับกองที่ 4 
 2. นางสาวจารุนีย์               ใจแจ่ม                           รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางสาวชนิกามาศ          ศรีวิชัย                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นางอัญชลี                     หม่องพะสั่น                   รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองลูกเสือ  กอง  5       

 1. นายวิทยา                      วรรณมะกอก                 ผู้กำกับกองที่ 5 
 2. นายสมนึก                     แฉ่งสุวรรณ                   รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางประกายคำ               พรหมณะ                      รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นางสุมาลี                      ชัยบุรณ์                         รองผู้กำกับกองที่ 5

        กองลูกเสือ  กอง  6       

 1. นายทันฤทธิ์                   อินทรีย์                          ผู้กำกับกองที่ 6
 2. ว่าที่ ร.ต. กิตติชัย            ตั้งตรง                          รองผู้กำกับกองที่ 6        
 3. นายอภิชาต                    หงษ์สร้อย                      รองผู้กำกับกองที่ 6

ผู้กำกับเนตรนารี ม.1

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.1  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.1

        ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี      นางวรณัน  พรหมช่วย

        กองเนตรนารี  กอง  1  ระเบียบแถว

1.    ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 1

2.   นางบุณยนุช                   ใจบันทัด                        รองผู้กำกับกองที่ 1

3.   นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 1

4.   นางผ่องศรี                    มณีขัติย์                                    รองผู้กำกับกองที่ 1

5.   นางสาวสุรางค์               รมหิรัญ                         รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2  กฎและคำปฏิญาณ 

 1. นางสาวศิริวรรณ                        ประภัสสรกุล                 ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางมยุรี                                    สมพงษ์                         รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางสาววิวาห์พร             นามธง                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นางสาวพัชริดา              ริยะป่า                           รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม

 1. นางสราทิพย์                  สีมาขจร                                    ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางปาจารีย์                   ปัญโญใหญ่                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางสาวสายฝน              ส่องศรี                          รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นายเจษฎา                     เอี่ยมสงคราม                 รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายระดมโชค                 ปวงบุผา                                    รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4  การผูกเงื่อน 1

 1. นางนฤชล                      พิมพ์สว่าง                     ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นายสมาน                      อุ่นแก้ว                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางพิณพร                    จันตารี                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นายเปรมวิทย์                 ทองเชื้อ                         รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองเนตรนารี  กอง  5  การผูกเงื่อน 2

 1. นายอุเทน                       ศรีตระกูลวงศ์                ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางมาลัย                      สายหลาน                      รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางภคนันท์                   อักษรทับ                       รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นางสาวสุกัญญา                        เติงจันต๊ะ                       รองผู้กำกับกองที่ 5

 

ผู้กำกับลูกเสือ ม.2

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.2  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.2

        ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ         นายอลงกรณ์   ข่าทิพย์พาที

        กองลูกเสือ  กอง  1 

 1. นางชลธิกาญจน์             จินาจันทร์                      ผู้กำกับกองที่ 1
 2. นางรุ้งเบญจา                 สุปินราษฎร์                    รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นางธัญสินี                     อาริยา                           รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายธนรัตน์                    กุลศรี                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 5. นายสุทธิพันธ์                 พันธ์สุทธิ                       รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองลูกเสือ  กอง  2 

 1. นายนิวัฒน์                     ไววุฒิ                            ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นายวสันต์                      วีระโพธิ์                         รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางมาลัย                      สายหลาน                      รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายสุทธิพันธ์                 พันธ์สุทธิ                       รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นายภาณุวัฒน์                ศรีเภา                           รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองลูกเสือ  กอง  3 

 1. นายจิรานนท์                  วิชัยคำ                          ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางพัชรินทร์                  เมืองอินทร์                     รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางกัลยา                      ไชยรังสี                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางพิกุล                       จีราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายณัฐรภิรมย์               วราสินธ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองลูกเสือ  กอง  4 

 1. นายกฤษดา                   วงศ์หล้า                                    ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางศรีไว                       ปาลี                              รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางสุมาลี                      ชัยบุรณ์                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นางรุ่งเรือง                    อุดแจ่ม                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นางสาวนิสารัตน์                        จักจั่น                            รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองลูกเสือ  กอง  5  

 1. นายจักริน                      อินทนนท์                       ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นายสันติ                       จิราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางอมรรัตน์                  ตันไชย                          รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นายปรีชา                      มีแจ้                              รองผู้กำกับกองที่ 5
 5. นายวสันต์                      โสภณจิตร                     รองผู้กำกับกองที่ 5

          กองลูกเสือ  กอง  6  

 1. นายอนุสรณ์                   ระลึก                            ผู้กำกับกองที่ 6
 2. นางณัชชา                     เตจะโสด                       รองผู้กำกับกองที่ 6
 3. นางพิชาพัชร์                  กาฬภักดี                       รองผู้กำกับกองที่ 6
 4. นางสาวนัทธมน              ขอบเหลือง                     รองผู้กำกับกองที่ 6

 

ผู้กำกับเนตรนารี ม.2

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.2  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี นายพีรพล   พรหมมินทร์

        กองเนตรนารี  กอง  1     

 1. นางสาวสาวิตรี               ไชยเทพ                         ผู้กำกับกองที่ 1  
 2. นางผกาพรรณ               อินปั๋นแก้ว                     รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นางสาวทิวาพร               วัฒนานุกร                     รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายณัฐวุฒิ                    พรนวม                          รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2    

 1. นางสุคนธ์                      จินดาหลวง                    ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางกัลยา                      จันทรา                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นายกฤษดา                   เรืองขำ                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นางประภัสสร                พรหมคำตัน                   รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นางสาวเสาวนีย์              ชัยได้สุข                                    รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3    

 1. นายสมาน                      อุ่นแก้ว                          ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางชลภิรัตน์                  แก้วมูล                          รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางวิสารดา                   ฉิมน้อย                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายศิรสิทธิ์                    สิทธิโชคตกูล                 รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4    

 1. นางรัตนา                      ซุกซอน                         ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางฉัตราพร                  ศุกลพันธ์                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางศุภลักษณ์                บุษมงคล                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นางนงคราญ                  ชูกิจคุณ                                    รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นางสาวอำไพ                 ขานวล                          รองผู้กำกับกองที่ 4

         กองเนตรนารี  กอง  5    

 1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางสุณัญช์                    อินต๊ะเสน                      รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางบุณยนุช                   ใจบันทัด                        รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นางรสสุคนธ์                  รุดชาติ                          รองผู้กำกับกองที่ 5
 5. นางสาวณัฎฐ์นรีย์           วินันท์                            รองผู้กำกับกองที่ 5

 

ผู้กำกับลูกเสือ ม.3

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.3  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม. 3

        ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ             นายเสมือน  สายศร

        กองลูกเสือ  กอง  1

 1. นายแสวง                      ใจรังสี                           ผู้กำกับกองที่ 1
 2. นางสาวโปรยทอง           แซ่แต้                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายกฤตเมธ                  อุ่นโพธิ                          รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองลูกเสือ  กอง  2  

 1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นายวรกฤต                    ปลาสุวรรณ                   รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางสุคนธ์                      จินดาหลวง                    รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายสาคร                      โมลาดุก                                    รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองลูกเสือ  กอง  3

 1. นายพรชัย                      สินธุปัน                         ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางนภัสสร                    วงศรีคุณถาวร                รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางมันทนา                    ทาหน่อทอง                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางภัคยา                      รัตนวราหะ                     รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองลูกเสือ  กอง  4

 1. นางศรีไว                       ปาลี                              ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางสุมาลี                      ชัยบุรณ์                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางสาวพิจิพร                สำเนียงเย็น                    รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองลูกเสือ  กอง  5 

 1. นายเชาว์                        อุปปินใจ                                    ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางสาววิรภาศา             สินธุปัน                         รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางสาวจุไรรัตน์             ไชยวงศ์                         รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นายสันติ                       จีราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 5

         กองลูกเสือ  กอง  6 

 1. นางมาลัย                      สายหลาน                      ผู้กำกับกองที่ 6
 2. นางสาวดุษฎี                  วัฒนคามินทร์                 รองผู้กำกับกองที่ 6
 3. นางสุพรพงค์                 สุวรรณรัตน์                   รองผู้กำกับกองที่ 6
 4. นางสาวธัญวรัตน์            เจริญจิตร์                      รองผู้กำกับกองที่ 6

 

ผู้กำกับเนตรนารี ม.3

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับเนตรนารี  ระดับชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2556

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.3

       

ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี นางสาวนิตยา    มะโนคำ

        กองเนตรนารี  กอง  1 

 1. นางสาวธิดาพร              อัมรากุล                        ผู้กำกับกองที่ 1  
 2. นางสาวปฐวัลย์              กิตติ                             รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นายพิชิต                       คำบุรี                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นางสาวจิราพร               ใชยลังกา                       รองผู้กำกับกองที่ 1
 5. นางนฤมล                     ศิรินันท์                         รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2 

 1. นายไกรสร                     วงศ์วิวัฒน์                      ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางสาวเชิญขวัญ                        ปิงใจ                             รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นายวสุ                          รัตนพงศ์                       รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายวิฑูรย์                      สุธรรม                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นายวรวุฒิ                      ใจคำ                             รองผู้กำกับกองที่ 2
 6. นายผดุงเกียรติ               อ๊อดมัง                          รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3 

 1. นางพรสวรรค์                ศรีบุญเพ็ง                      ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางธาริณี                      แสงหงส์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางธัญญา                     ไม่มีทุกข์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางจารุวรรณ                ชมเดช                           รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นางสาวนพวรรณ           โปธาสุ                           รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4 

 1. นางสาวนิตยาภรณ์         สุรินทร์                          ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นายสุริยา                      นิ่มตระกูล                     รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางอำภา                       เชียงคำ                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นายบุญชัย                     กลิ่นอวล                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นายอนุชิต                      แสนดวงใจ                     รองผู้กำกับกองที่ 4

 

 

 

        กองเนตรนารี  กอง  5

1.    นายระนอง                     ส่องศรี                          ผู้กำกับกองที่ 5

2.   นางสาวฉวีวรรณ                        พรหมณะ                      รองผู้กำกับกองที่ 5

3.   นางปัณณิกา                  ไชยนวล                         รองผู้กำกับกองที่ 5

4.   นางชูศรี                                    วงศ์วิวัฒน์                      รองผู้กำกับกองที่ 5

5.   นางสุภาวดี                    ศรีบุรี                            รองผู้กำกับกองที่ 5