CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้202
เมื่อวานนี้422
สัปดาห์นี้1678
เดือนนี้6020
ทั้งหมด769898

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยสหวิทยาเขตหริภุญชัย จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
ด้วยสหวิทยาเขตหริภุญชัยจะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ปี 2566
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ อัตลักษณ์วิถี หริภุญชัย บูรณาการการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพของผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้การมีงานทำ
 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นข้อ , ปลูกฝังความรักในสถาบันของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ข้อ 3 ปรับระบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ข้อ 9 เน้นโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
และข้อ 10 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมดาราดิเรก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม