การกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.chakkham.ac.th/std63
สำหรับช่วงเวลาการรับสมัครของนักเรียนห้องเรียนทั่วไปทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 ทางโรงเรียนยังรอประกาศจากทางส่วนกลาง เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งแล้ว จะทำตารางเปลี่ยนวันสมัครอีกครั้ง 

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 

https://sites.google.com/chakkham.ac.th/rub63


ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563