CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้425
เมื่อวานนี้517
สัปดาห์นี้942
เดือนนี้10752
ทั้งหมด784555
Up

เผยแพร่ผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถภาพกล้ามเนื้อของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกที่แตกต่างกัน
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย (ว20204) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การใช้ Googleclassroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดพูน
แผนฯการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่น รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว21104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างกราฟิกและปรับแต่งภาพเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 (ค23102) เรื่อง สถิติ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้เกมออนไลน์คาฮูท (Kahoot!) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสารเสพติดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ประสิทธิภาพของสมรรถนะทางกล้ามเนื้อของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกที่แตกต่างกัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับ ใจความสำคัญประกอบการจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยแบบฝึกทักษะการอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การสำรวจความสามารถทางปัญญา ตามทฤษฏีพหุปัญญา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาโปรแกรม Application Google Classroom แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
สรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวดลำพูน
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม