แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 21
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 7
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู เขียนโดย ธนวุฒิ 10
โรงเรียนสุจริต เขียนโดย ธนวุฒิ 12
วันเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 8
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 7
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย ธนวุฒิ 5
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากสวทช. เขียนโดย ธนวุฒิ 31
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 46
อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น Thunkable เขียนโดย ธนวุฒิ 44
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 44
Active Learning Center for Coding on Mobile Application เขียนโดย ธนวุฒิ 51
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 33
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการเฉพาะด้านฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 60
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 53
การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 57
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 51
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 48
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 59
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 73
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 51
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 56
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 57
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 84
คณะครูตรวจสุขภาพประจำปี เขียนโดย ธนวุฒิ 83
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 99
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 91
นิทรรศการวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 60
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 71
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2 และม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 85
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ให้ความรู้ รณรงค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย เขียนโดย ธนวุฒิ 105
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 122
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 95
อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 121
มอบหน้ากากอนามัย (ผ้ามัสลิน) และแผ่นกั้นแบบสวมหน้า Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 82
ผู้ว่าราชการจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 93
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 83
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 79
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 191
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 133
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 248
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook เขียนโดย ธนวุฒิ 95
รายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 115
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 116 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 104
รายงาน มอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 203
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 207
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 261
ส่งมอบ Aerosol box และหน้ากากป้องกันเชื้อแบบ Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 264
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เขียนโดย ธนวุฒิ 204
ท่านผู้อำนวยการ มานัส นพคุณ คณะครู ทีมงาน Fablab ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shield ด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 300
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 328
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 367
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 676
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 935
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 477
มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย ธนวุฒิ 328
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 363
รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เขียนโดย ธนวุฒิ 215
ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และไวรัสโคโรน่า เขียนโดย ธนวุฒิ 266
มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 231
Carving CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 155
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 329
TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 178
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 171
แสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล เขียนโดย ธนวุฒิ 182
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 150
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก เขียนโดย ธนวุฒิ 109
โครงงานดาราศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 142
การอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 441
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 126
ผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม จิตอาสาฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 210
มอบรางวัลสาขาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 161
การอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 129
กิจกรรม "Quality CKK Open House" เขียนโดย ธนวุฒิ 227
มอบรางวัล CKK Pre Junior เขียนโดย ธนวุฒิ 146
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 98
มอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 178
มอบรางวัลการแข่งขันโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 96
ทีมงานวิจัย Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 131
รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ เขียนโดย ธนวุฒิ 133
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 149
CKK Pre junior เขียนโดย ธนวุฒิ 619
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 199
ตักบาตรทำบุญ วันมาฆบูชา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 163
TCAS รอบที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 149
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 170
ทางม้าลาย 3 มิติ เขียนโดย ธนวุฒิ 126
รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขียนโดย ธนวุฒิ 121
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 207
ติวเตอร์ ติวเข้ม เติมเต็มศักยภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 196
Brilliant Day 2020 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) เขียนโดย ธนวุฒิ 285
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 181
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 410