26-27 ตุลาคม 2566 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินของนักเรียน

วันที่26 - 27 ตุลาคม 2566 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ณ อาคาร 115 ปี

ภาพกิจกรรมตอนต้น    ตอนปลาย