ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
มีการแสดงความยินดีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
1. รองผู้อำนวยการนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ ได้เลื่อนวิทยานะเป็น รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวิโยค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ
3. นางสาวณัฐพร เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ
และมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
1. นางสาวกนกพร เตชะติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นางสาววอัมพวัน ภัทรลิขิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ )
4. นายนราธิป อินทรปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นายศราวุฒิ สุภายอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. นางสาวกรวรรณ ธิโปธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน