วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เพื่อระลึกถึงคุณูปการของครูทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งเป็นการยกย่อง และเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูรุ่นหลัง ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี และหอประชุมบุรีรัตน์
รูปภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1X9TmttR2qUHMVuo-4TixHMWd7gCZWwB5?usp=sharing

คลิกดูภาพกิจกรรม