นายสุพล  ประสานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล


นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


นายไกรยุทธ  อินทรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Username
Password