นายสุพล  ประสานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ


ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

Username
Password