นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

นางจันทร์ฉาย  สุวลัย
หัวหน้าสำนักงานวัดผลประเมินผลและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
หัวหน้างานบันทึกการสอน

นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
หัวหน้างานประมวลผล

นางมยุรี  สมพงษ์
หัวหน้างานวัดผล

นางสาวศิริพรรณ  คำยอง
หัวหน้างานสวนพฤษศาสตร์

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้าโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม/STEM

นางณภัค   ฐิติมนัส
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธนาพร  วงค์วาน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนัยนา  อินทรเดช
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ Dreams and Teams

นายนิคม  โท๊ะลงธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นางวรณัน  พรหมช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศยานันท์   ยารังฝั้น
หัวหน้าสำนักงานวิชาการและประสานงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสมือน  สายศร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์
หัวหน้างานแผนงานวิชาการและพัสดุและหัวหน้าสาขาคหกรรม

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นายวิทยา  วรรณมะกอก
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายพีรพล   พรหมมินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้างานเกียรติประวัติ

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

นางนฤชล   พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางพิณพร  จันตารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสาคร  โมลาดุก
หัวหน้างานแนะแนว
 

Username
Password