นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายสุริยา  นิ่มตระกูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

นางจันทร์ฉาย  สุวลัย
งานวัดผลประเมินผล

นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
หัวหน้างานประมวลผล

นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวปาริฉัตร  สุใจยา
งานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

นางณภัค   ฐิติมนัส
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน

นางอมรรัตน์  ตันไชย
ผู้ช่วยงานทะเบียน

นางนัยนา  อินทรเดช
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ Dreams and Teams

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นายศยานันท์   ยารังฝั้น
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายไกรสร  วงค์วิวัฒน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์
หัวหน้างานแผนงานวิชาการและพัสดุ

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นายวิทยา  วรรณมะกอก
งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษา

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
งานเกียรติประวัติ

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

นางสาวเยาวภา  คำสม
งานวิชาการ

Username
Password