นายนิคม  โท๊ะลงธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ

นางสาวรัชนก  สิทธิบาล

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว

นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร

นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม

นางนัยนา  อินทรเดช

นางประกายคำ  พรมณะ

นางพัทยา  หาญเมืองใจ

นางภัคยา  รัตนวราหะ

นางสาวภูษณิศา  บริหาร

นายรุ่งสยาม  เสนางาม

นางวรณัน  พรหมช่วย

นายศยานันท์   ยารังฝั้น

นายจักริน  อินทนนท์

นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

นางชญานิศ  เขื่อนควบ

นางสาวอักษร  วรรณกันธา

ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา

นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว

นางสาววราภรณ์  หน่อคำ

นางพิศสมัย  สารพันธ์

นางสาวเยาวภา  คำสม

นายรพินทร์   พีระพัฒนสกุล

นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ

นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค

Username
Password