นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน


นายวุฒิ  สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายศักดา  รัตนพงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางธาริณี  แสงหงษ์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์
หัวหน้างานแผนงานสารสนเทศ

นายบุญชัย  กลิ่นอวล
หัวหน้าคณะสีม่วง

นายระนอง  ส่องศรี
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางอำภา  เชียงคำ
หัวหน้าคณะสีชมพู

นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางประภัสสร  พรมคำตัน
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางรัตนา  จารุจุณาวงศ์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศูนย์จริยศึกษา

นางสุณัญช์  อินต๊ะเสน
หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวสุรางค์  รมหิรัญ
หัวหน้างานวินัยหญิง

นายจักริน  อินทนนท์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางดาริกา  สุขโชติ
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางบุณยนุช  ใจบันทัด
หัวหน้างาน To Be Number One

นางสาวธัญวรัตน์   เจริญจิตร์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางมาลัย  สายหลาน
หัวหน้าคณะสีเขียว

ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสายฝน  ส่องศรี
หัวหน้าคณะสีแดง

ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์
งานวินัยนักเรียนชาย

นายอลงกรณ์  ข่าทิพย์พาที
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

Username
Password